‘Alle Menschen werden Brüder’

20 mei 2019 -

De Verenigde Naties hebben 21 mei tot “Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling” uitgeroepen om extra aandacht te vragen voor de waarde van culturele diversiteit en het belang van een harmonieuze samenleving. Een verheven thema met een evenzo verheven doel: Alle Menschen werden Brüder.

Maar even, wat moét je nu met zo’n Werelddag? Cynisme ligt op de loer. Toch is het is té gemakkelijk om de dag snel terzijde te schuiven als een zoveelste goedbedoelde schreeuw om politiek-correcte aandacht van de wereldorganisatie. Ze zet aan tot reflectie en introspectie, wat nooit kwaad kan.

Als communicatieprofessional ben je natuurlijk pro diversiteit en zeker pro dialoog. Bij vrijwel ieder klantadvies benadrukken we het welgemeend: luister actief en oprecht, leef je in, ga niet invullen en stel je oordeel zo lang mogelijk uit. Opdat je een gewogen keuze maakt voor een strategie of interventie. Maar passen we dat adagium zelf wel altijd toe, luidt dan de gewetensvraag. Bevorderen we in onze eigen organisaties die diversiteit en open dialoog wel genoeg of beperkt het zich tot een cosmetische gimmick?

Culturele diversiteit

Diversiteit laat zich langs heel veel lijnen definiëren: herkomst, sekse, huidskleur, seksuele identiteit, opvoeding, leeftijd, taal, politieke voorkeur en ga zo nog maar even door. Wat definieert een diverse organisatie nu werkelijk? Hartstikke lastige vraag, waar ik niet direct een antwoord op heb. Als Managing Director probeer ik er bewust over na te denken, al zijn de keren dat ik erop ben aangesproken talloos.

“Het onverklaarbare verklaren” luidt een antropologische definitie van cultuur. Als strategisch adviesbureau hebben we er vaak mee te maken: de organisatiecultuur van de klant. Die is divers, net zoals de onze dat is. Diversiteit speelt zich allereerst af in je hoofd: het is de acceptatie dat jouw werkelijkheid slechts een beleving is, een prisma in het oneindige spectrum. Het bevorderen van diversiteit en dialoog zit ‘m in het actief en heel bewust uitstellen van je oordeel, in het niet onmiddellijk framen van die ander, door geen oordeelsvorming in je vragen te laten doorklinken, door te observeren, te luisteren en te beleven. Door echt te luisteren ontstaat pas een dialoog zonder machtsuitoefening of framing. Als je dat zelf weet toe te passen, kun je dat ook met je MT, je collega’s en je organisatie doen. De cascade staat garant voor transformatie en constante aanpassing.

Het klinkt misschien wat zweverig, maar laten we niet vergeten dat de grootste bewegingen in de wereldgeschiedenis op deze manier zijn ontstaan. 21 mei: “Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling”. Toch maar even actief bij stil staan.

 

Erik Martens